Lintange Isih Sumunar

Ulate peteng, atine nggrantes lan nelangsa. Sepasar maneh wus Riyaya nanging kanggo dheweke luwih becik ora ana Riyaya tinimbang kudu ngrasakake aboting sesanggan kaya kang dilakoni saiki. Murni mung bisa bingung. Satemene dheweke ora gelem nglakoni panggaweyan nistha kang nate ditawakke marang dheweke. Murni kepingin bisa dadi salumrahing wanita, ngurusi bale griya lan anak bojone.

Bale griya? Ah kabeh mau wus kari dadi sejarah awit Karyono mati ing sawijining tabrakan sepur sasi Sawal taun kepungkur. Saiki dheweke ora mung dadi ibu tumrap anak wedoke sakloron, nanging uga kudu bisa dadi bapak kang duwe kuwajiban golek panguripan kanggo dheweke lan anak-anake. Bocah yatim loro mau wus ora sekolah mergo pancen ora duwe ragad.

Sesawangan omongane Kang Broto telung sasi kepungkur dumadakan anggegayut pikire Murni. Pagaweyan minangka tukang pijet ing sawijining panginepan ing sacedhaking setasiyun Tawang nate ditawakake dening Kang Broto marang dheweke. Ora mung kuwi, kepetung yu Parti lan yu Minah ya tau ngejak kanthi pangalem yen dheweke bisa ngayahi pegaweyan kang ditawakake Kang Broto marga dheweke kalebu isih enom lan ndarbeni rupa ayu.

Dadi pamijet? Yen mung ngobahake tangan lan driji wae dheweke ora pati kabotan, kabeh mau ya amarga kepepet butuh. Nanging yen ngelingi kumecaping wong akeh, nyambut gawe dadi tukang pijet ing panginepan kuwi sejatine ora beda karo wong wadon pelanyahan kang adol awak, kasenengane wong lanang thukmis. Ah ora.. Murni emoh yen nganti dianggep pelanyahan. Luwih becik dheweke golek tambah kanthi dalan kang becik, kang halal.

Mulih menyang ndesa? Marang wong tuwane? Pilihan mau mbok menawa ora bakal maneh kemlawe ing pamikire Murni. Lungane menyang Semarang patang taun kepungkur ora liya ya amarga “ditundung kanthi cara alus” dening wong tuwane. Wewayangan kedadeyan lawas nalika ninggalake omahe wong tuwane dumadakan gegayutan ing netrane Murni.

“Aluwung aku makani sapi utawa kebo, yen wis gedhe rak biso didol” kaya mengkono celathune bapake Murni. Ukarane Pak Redjo mau pancen ora langsung katujokake marang dheweke, nanging tumrap tembung kang kebak sindhiran mau dheweke mangerti sapa saktemene kang lagi kaumpamakake kebo lan sapi. Wong tuwo kang urip pas-pasan mau wis ora tahan yen kudu saben dina nyangga panguripane Karyono, Murni lan anake loro. Wong tuwane kuciwa lan mangkel amarga awit bebrayan Karyono panggah mung dadi pengangguran, ora cekel gawe apa-apa.Telung taun melu bebrayan tanpa pakaryan, Pak Redjo, bapake Murni lekas pedhes wicarane, sangit ulate. Kabeh ora mokal, prasasat sajroning rong taun iki, sandhang lan pangane Karyono saanak bojone ditanggung Pak Redjo. Ewa dene mBok Redjo, senadyan ora akeh wicarane, nanging yen wis gelem muni-muni swarane ngungkuli wong gembar-gembor ana tengah pasar.

–%–

Nglungani morotuwo tekan Semarang, ora ateges Karyono bisa langsung entuk pagaweyan kang mapan lan kepenak. Karyono yo mung nandangi pagaweyan sakecekele. Wusana ya mung ngiderke rokok ing setasiyun iku wae pagaweyan kang bisa ditandangi Karyono. Adol rokok sepira kasile. Yen ora diubeti Murni lumantar dadi babu, buruh umbah-umbah, mbok menawa Karyono saanak bojone bakal kelakon sedina mangan rongdina pasa. Manggon ing gubug cilik pinggir setasiyun, awor karo bangsane tukang becak lan kuli panggul, kepeksa dikulinakake minangka aboting wong nglekasi urip bebrayan.

Prasasat ora entek nandang pasusahan, ora suwe nglakoni pakaryan adol rokok, ing sawijining tabrakan sepur ekspres Karyono nemahi pati. Saktilare Karyono, uripe Murni lan anake loro saya kacingkrangan. Gusti Pangeran Maha Adil, sanajan ora mesthi ping telu, saben dina Murni saanake bisa mangan. Nanging ngadhepi riyaya iki, kabutuhan tansaya akeh. Riyaya wingi lan rong taun kepungkur, Murni saanake ora salin panganggo. Mula ditekadi Riyaya taun iki yen bisa arep ngupayakake sandhangan rong pangadeg kanggo anake loro. Dhuwit kasile dadi babu lan buruh umbah-umbah isih durung cukup kanggo tetuku sandhangan mau, mula ing wektu kang kari limang dina ini dheweke gelem tumandang apa bae waton bisa entuk kasil kanggo nukakake sandhangan anake.

–%–

Srengenge wis surup, ing langit wis katon lintang kang sumunar, nandhakke jagade wis ngancik wayah wengi. Kanthi aboting pikir Murni metu ninggalake omah gubug lan anake loro kang lagi andum sega sepiring kanggo mungkasi pasane. Lakune mangetan. Sing dituju sawijining omah ing komplek Djawatan Kereta Api sakwetane setasiyun Tawang. Omah iku sing dipanggoni Darsono sakulawarga, pegawe setasiyun kang biyen kanca sekolahe bojone suwargi. Wis ditekadi, dheweke arep ndeprok nang ngarepe Darsono lan bojone, njaluk pagaweyan apa wae waton ana kasil ing sajroning limang dina iki kanggo nyandhangi anake ing dina Riyaya. Sanajan mung kenal marang Karyono, wong loro iki padha olehe luhur budine, kerep menehi pambiyantu marang Murni. Mula dheweke ora sungkan mara mrono. Dikon babat suket ya gelem, dikon nguras jedhing lan kakus ya bakal ditandangi. Waton ana kasile.

“Kulanuwun…” celathune Murni sakjabane pager omah cet kuning.
Omah mau katon sepi. Mung lampu ngarep kang murup, lampu njero katon peteng kabeh.
Saka omah sandhinge, ana pawongan wadon tuwa metu saka jero ngomah, banjur celathu marang Murni “Dalu-dalu wonten ngriku madosi sinten, Nak..?”
“Madosi Pak Darsono. Dalemipun ketingal sepen, saweg sami wonten pundi nggih, Bu?”
“Ooo. Pak Darsono sakkaluwarga sampun kondur. Tiyang meh dinten Riyaya, Pak Darsono cuti. Kesahipun wingi sonten, sedaya tumut. Kula ingkang dipun pasrahi griya punika”
“Ooo.. mbok bilih kondur Wonogiri nggih, Bu?”
“Wah menawi punika kirangan nggih Nak. Saged kondur dateng dalemipun Bu Darsono rumiyin wonten Klaten, ning nggih saged kondur Wonogiri rumiyin.”
“Inggih Bu, maturnuwun, kula nyuwun pamit” Pikire Murni tansaya cupet. Dhadhane seseg, nahan tangis kang ngebaki atine. Netrane kembeng-kembeng mbayangke sambate anake kang ngepingini sandhangan anyar ing dina Riyaya.

Lakune saiki tumuju mengulon, ninggalake perumahan Djawatan Kereta Api. Gegambarane Kang Broto kumlendhang maneh ing pamikire.
“Wis ta Mur, yen kowe gelem dadi pamijet ing penginepanku, kasilmu bakal dakpunjuli” mangkono omongane Kang Broto kang saiki digagas maneh. Germo tuwa mau rumangsa penginepane bakal tambah rame menawa Murni gelem mlebu makarya ing kono. Murni isih enom lan ayu, mula dheweke gelem njanjeni bayaran punjul kanggo Murni.

Murni tambah bingung. Kabutuhane, sambate anake, wewayangan suwargi bojone, panantinge Broto, kabeh ngebaki pikirane. Wusana lakune saiki menggok mangidul. Kang dituju penginepane Kang Broto kang ana ing sakidule setasiyun. Gegodhaning ati tansaya gedhe, dene kekuwatan lan kasabaran ana watese. Semono ugo kasetyaning Murni marang sing lanang. Ya wis., ora papa dheweke nglakoni tumindak nistha iku, waton ora keprungu maneh panjeriting anake loro kang sambat luwe lan ngepingini sandhangan anyar kanggo dina Riyaya.

Ananging tekan prapatan ngarep setasiyun dheweke mandheg. Netes eluh ing pipine. Sirahe didangakake, nyawang lintang kang kumredhip ing langit. Ing sisih kulon, disawang ana pirang-pirang uwong lagi padha mudhun saka montor warna abang. Wong sing mau nyupir, nyedhaki tukang becak, sajak nakokake bab kang wigati. Wong wadon tuwo loro, wong lanang tuwo loro, wong lanang enom loro. Wong-wong mau ditamatake kanthi prayitna. Murni ora lali marang wong-wong mau.Wong wadon tuwo sing siji ora liya mBok Redjo, simboke dhewe. Dene sing kakung ya Pak Redjo, lan nom-noman kang dudu supir iku Wardoyo, adhine sing wuragil. Dene sapa wong wadon lan lanang tuwo sijine, uga wong lanang nom-noman sijine?

Murni mlayu nyedhaki wong-wong mau…
“mBok… Pak…” celuke Murni bareng wis cedhak, banjur ndeprok ana sangarep sikile mBok Redjo.
“nduuuk… oalaaaahhh nduk…” sumaure mBok Redjo karo ngrungkebi anake. Wong-wong mau banjur padha tetangisan. “nduk.. iki ibumu wonogiri nduk… iki bapakmu” ature mBok Redjo sakwise marem anggone tetangisan. Wong tuwa lanang wadon sijine mau ora liya Pak lan Bu Mangun, wongtuwane Karyono. Sing nyupir montor mau Karyadi, kangmase Karyono kang dadi mantri pulisi ing Danareja, Wonogiri. Murni nyikep sikile ibu maratuwane, sing disikep mbales ngrangkul, banjur padha sesikepan kanthi tangis kang dawa.

“Oalaaah.. nduk, nelangsa temen uripmu, endi putuku..? endi putuku..?” pitakone mbok Mangun. Wong-wong iku kabeh nuli mlebu montor, banjur montor alon-alon mlaku menyang gubug-gubug ing samburine setasiyun. Nalika nyawang bocah wadon loro kang lagi padha turu ing kerdus ana gubug kang mung dipanjeri lampu senthir, udan tangis keprungu maneh.

“Pak, mbok, kula nyuwun pangapunten…” ature Murni marang pak lan mbok Redjo.
“Wis.. wis, nduk… lelakon lawas aja dieling-eling maneh..” sumaure pak Redjo.
“Bapak, Ibu…, inggih namung mekaten punika ingkang wayah, nyadhong deduka awit kawula sampun damel sisahipun Bapak lan Ibu…” mangkono ature Murni marang pak lan bu Mangun.
“Iya.. nduk… wis-wis, aja keladuk anggonmu nelangsa. Susahmu ya susahku…”

Sakwise padha tetangisan, Murni lan anake loro sida diboyong lunga ninggalke Semarang. Sawise padha mangan bareng, montor abang mau lumaku ninggalake kutha kang kebak lelakon pait tumrape Murni. Ing njero Pak Mangun crita
“Olehku nggoleki mrene iki amarga critane Darsono kang wingi mulih Wonogiri. Darsono omong menawa setaun kepungkur kakangmu Karyono ajal ana sarjoning tabrakan sepur, lan saiki kowe lan anakmu loro urip kacingkrangan ing Semarang kene.” Ature pak Mangun mandheg sedhela kanggo unjal ambegan karo ngelapi eluh kang tumetes ing pipi tuwane.

“Mula mau esuk, kamasmu Karyadi ngajak nggoleki kowe lan putuku loro iki menyang Semarang. Nanging aku kurang sreg amarga aku, ibumu lan kamasmu durung tau tepung marang kowe. Mula aku mau sowan bapakmu ing Gunung Kidul, uga saprelu dakajak nggoleki kowe mrene. Dene saiki wis padha ketemu, ayo nyawiji urip ning ndesa.” Mangkono pak Mangun mbacutake ature.

Atine Murni bungah tan kena digambarake. Kabeh endahing urip saiki dirasakake maneh. Rombongan mau tumuju menyang Gunung Kidul, menyang omahe pak Redjo. Tekan Gunung Kidul wis tengah wengi. Sawise padha leren sauntara, Pak lan Bu Mangun sarta Karyadi banjur padha pamitan. Ora lali kanggo Murni lan anake loro, pak lan bu Mangun ninggali sandhangan, oleh-oleh lan sangu dhuwit kang ngluwihi gedhene dhuwit kang nate dicekel Murni.

Nalika pamitan Murni lan anake loro disikep, diambungi bu Mangun kanthi paweling. “nduk… sakwise Riyaya iki, dak tunggu tekamu lan putuku loro iki ing Wonogiri. Kowe ngewangi aku nunggu toko ya nduk… sisan melu ngrumat kebon mete kang pancen wis dakjatahake kanggo suwargi Karyono. Aku wis tuwa, anakku loro ya mung kari siji. Mula dak jaluk kowe mengkone bisa nerusake anggonku bakulan lan nenandur mete. Dak tunggu ya nduk…”
“inggih ibu…” netes eluh ing pipine Murni. Sakwise nguntabake maratuwa lan kamas ipene, Murni ngadeg ana saknjabane omah sinambi nyikep anake loro. Saka kadohan pak lan mbok Redjo mesem, tangis bungah ginambar ing pasuryane wong tuwo loro. Ing langit, lintange isih sumunar.

Sedjati – syawal 1427
sumber gambar : apod.nasa.gov
———————————
di pasar johar dan pasar karangayu semarang, mete goreng maupun mete mentah dengan merek “Murni” produksi wonogiri, adalah dipasok oleh murni. setiap bulan dia dan sopirnya membawa mobil pickup dari wonogiri ke kedua pasar itu untuk memasok mete sekaligus berbelanja untuk dijual ditokonya di wonogiri. kedua anaknya kini telah bersekolah. menurutnya lagi, mertuanya telah menawarinya untuk menikah lagi. salah satu kerabat dekat keluarga pak mangun bersedia memperisteri dia. pria itu adalah pria baik-baik.

34 pemikiran pada “Lintange Isih Sumunar

 1. Dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H. Mohon Maaf lahir dan Bathin. Semoga amal ibadah kita selama puasa ramadhan kemarin diterima oleh Allah SWT. Amin

 2. Salam Takzim
  Bahasanya saya ga ngarti nih tapi yang penting ceritanye Indonesia banged kang
  Makasih ya kang sudah hadir kembali dalam kehidupan saya, semakin semangat aja nih saya kalau ada kang sedjatee
  Salam Takzim Batavusqu

 3. Wah saya jadi ingat waktu langganan Joyoboo dan Panyebar Semangat mas, gayeng banget je. Dulu penggemar novel bahasa Jawa juga lho.

  mantap mas
  salam hangat dari Surabaya

 4. cerita cekak iki pantes kapacak ing panyebar semangat, mas sedjatee. racikan basa lan isine nrenyuhake ati. latar dan para paragane uga kapacak kanthi rancak. hmm … kelingan kang karyono ing kampung. sugeng riyadi, nggih, mas, nyuwun gunging samudra pangaksami.

  1. kalau begtu, bintang, belajarlah bahasa daerahmu ya. :mrgreen:

   *Pak Djate, maaflahir batin. dan, maaf untuk kali ini saya tidak bisa komentar banyak, *memang jarang banyak* tak begitu mengerti… 😀

   tapi, bagus, ini menggairahkan bahasa daerah

 5. minal aidin wal faidzin,
  mohon maap lahir dan bathin.. 😀
  wah ternyata bhs jawa ya mas, saya wong jowo deso tapi kurang ngerti bahasa jawa yang ini, hehe,
  apa kromo alus ya ini? tah kromo inggil?
  hehehe salam sukses…

 6. Mantap.
  Cerita tentang Murni yang berhati murni… ehhm
  di tengah pergulatan ekonomi yang mencekik masih memiliki semangat dan nurani yang langka ditemukan saat ini…
  Benar-benar pembelajaran sejati.
  Salam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s